തിരുത്ത്

മാന്യ വായനക്കാറോട്, 2022 ആഗസ്റ്റ് 4-ാം തീയതിയിലെ നമ്മുടെ ദിനപത്രത്തിൽ വന്നു പോയ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന് ആശംസിച്ച് കർണാടകയിലെ ലിംഗായത്ത് മഠാധിപതി എന്ന  തലക്കെട്ട് ആയിരുന്നു വരേണ്ടത്. ദയവായി തിരുത്തി വായിച്ചാലും. എല്ലാവറോടും ക്ഷമാപണം ചോദിക്കുന്നു. 


പത്രാധിപർ

RELATED STORIES