പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട് നടത്തിയ അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ 360 കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു:
ആകെ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 2526 ആയി

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അറസ്റ്റ് കോട്ടയത്തും (411 കേസ് മലപ്പുറത്തുമാണ് (34) വിവിധ ജില്ലകളില്‍ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം എന്ന ക്രമത്തില്‍.

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി - 25, 70, തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ - 25, 170, കൊല്ലം സിറ്റി - 27, 196, കൊല്ലം റൂറല്‍ - 15, 165, പത്തനംതിട്ട - 18, 143, ആലപ്പുഴ - 16, 159, കോട്ടയം - 27, 411, ഇടുക്കി - 4, 54, എറണാകുളം സിറ്റി - 8, 91, എറണാകുളം റൂറല്‍ - 18, 101, തൃശൂര്‍ സിറ്റി - 13, 26, തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ - 28, 51, പാലക്കാട് - 7, 94, മലപ്പുറം - 34, 262, കോഴിക്കോട് സിറ്റി - 18, 93, കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ - 29, 116, വയനാട് - 7, 116, കണ്ണൂര് സിറ്റി - 26, 115, കണ്ണൂര്‍ റൂറല്‍ - 9, 31, കാസര്‍ഗോഡ് - 6, 62

RELATED STORIES